Budujemy wspierające otoczenie dla młodych osób w kryzysie psychicznym.

Wspierająca Szkoła to pierwszy w Polsce kompleksowy program dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży.

Tarcza

Wspierająca Szkoła to program skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W jego ramach nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz uczniowie budują stosowną wiedzę i umiejętności, otrzymują odpowiednie narzędzia tak, by dbać o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. Udział w programie kończy przyznanie certyfikatu Wspierająca Szkoła.

Budujemy świadomość


dotyczącą dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, wśród młodzieży, rodziców i grona pedagogicznego.

Dajemy narzędzia


aby zapobiegać zachowaniom samobójczym i autoagresywnym.

Uczymy jak być wsparciem


dla młodych osób w kryzysie, gdzie szukać i jak udzielać pomocy.

Program stworzony przez:

Co wchodzi w skład pakietu aktywności dla szkoły biorącej udział w programie:


Jak rozpoznać kryzys i jak zareagować

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak rozpoznać kryzys emocjonalny i samobójczy u dziecka lub nastolatka, jak komunikować się z uczniem doświadczającym trudności emocjonalnych (w tym myśli samobójczych) oraz jaką postawę przyjąć wobec niego. Ważnym elementem szkolenia jest również omówienie działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę, a ukierunkowanych na zdrowie psychiczne młodych osób.


Samouszkodzenia zrozumieć aby zapobiec

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się, jakie funkcje psychologiczne mogą pełnić samouszkodzenia w doświadczeniu młodej osoby oraz jak reagować na ujawnienie zachowań autoagresywnych. Nabędą również umiejętność planowania i przeprowadzania interwencji pozwalających uczniowi szukać zdrowszych i bezpieczniejszych strategii radzenia sobie z trudnościami oraz poznają zasady postępowania w przypadku zjawiska „zarażania się” zachowaniami autodestrukcyjnymi.


Jak wspierać ucznia po próbie samobójczej

Celem szkolenia jest omówienie działań podejmowanych przez grono pedagogiczne wobec uczniów po próbie samobójczej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jaką rolę w takiej sytuacji pełni zespół kryzysowy oraz jakie praktyczne narzędzia można wykorzystać w kontakcie z uczniem po próbie samobójczej (m.in. jak rozmawiać o myślach i tendencjach samobójczych, jak wdrożyć plan bezpieczeństwa). Uzyskają również wskazówki do przeprowadzenia rozmów z rodzicami oraz opracowania dostosowań procesu edukacyjnego do aktualnego poziomu funkcjonowania ucznia po próbie samobójczej.


Celem spotkania edukacyjnego dla rodziców jest poszerzenie ich wiedzy na temat przebiegu kryzysu emocjonalnego u dzieci i nastolatków. Udział w spotkaniu stwarza możliwość zrozumienia tego, co dzieje się z młodą osobą przeżywającą trudności oraz znalezienia odpowiedzi na pytania, które nurtują dorosłych. Rodzice uzyskają również informacje na temat różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami dziecka i możliwych form wsparcia go, a także uzyskania pomocy dla siebie.


Bezpłatne konsultacje online dla rodziców i nauczycieli dają możliwość odbycia indywidualnych spotkań ze specjalistą-suicydologiem, podczas których każda zgłaszająca się na nie osoba dorosła ma okazję omówić sytuację i trudności emocjonalne doświadczane przez dziecko lub nastolatka czy ucznia lub uczennicę. Główny obszar konsultacji obejmuje zachowania ryzykowne, autoagresywne oraz samobójcze. Atutem konsultacji, oprócz wsparcia specjalistycznego, jest krótki czas oczekiwania na nie.


W ramach projektu szkoły biorące w nim udział będą miały możliwość opracowania we współpracy ze specjalistą procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Procedura będzie zawierać wytyczne uwzględniające konkretny schemat postępowania, a także określać zadania poszczególnych pracowników. Jej stworzenie umożliwia szkołom przygotowanie się na okoliczność wystąpienia zachowań samobójczych i adekwatne zareagowanie na nie przez grono pedagogiczne. Tworzenie procedury odbywa się w trakcie konsultacji online.


Poradnik Pierwsza Pomoc Emocjonalna zawiera wskazówki dotyczące podejmowania przez dorosłych różnorodnych interwencji wobec dzieci i nastolatków w kryzysie emocjonalnym. Opisywane w poradniku zagadnienia obejmują wiedzę jak rozpoznać kryzys emocjonalny u młodej osoby, jak się z nią komunikować oraz jak budować pozytywne relacje. Atutem poradnika jest jego praktyczny wymiar pozwalający na natychmiastowe zastosowanie wskazówek podczas codziennego kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

czytaj więcej

Poradnik Wsparcie ucznia po próbie samobójczej skierowany jest do nauczycieli i specjalistów szkolnych. Podejmowane w poradniku zagadnienia opisują kluczowe działania możliwe do podjęcia przez grono pedagogiczne wobec uczniów po próbie samobójczej oraz praktyczne narzędzia w kontakcie z nimi. Ważną częścią publikacji jest także wskazanie działań profilaktycznych w szkole zapobiegających zachowaniom samobójczym młodych osób.

czytaj więcej

Poradnik Jak rozmawiać z rodzicem ucznia w kryzysie – poradnik dla nauczycieli skierowany jest do nauczycieli i specjalistów szkolnych. Tematyka poradnika koncentruje się na zagadnieniach związanych zarówno ze zrozumieniem istoty oporu u rodzica dziecka w kryzysie, jak i z zauważeniem sygnałów jego wystąpienia oraz umiejętnym przeciwdziałaniu mu. Istotnym elementem publikacji jest omówienie zasad współpracy i motywujących technik postępowania z rodzicami w oporze.

czytaj więcej

Poradnik Wsparcie rówieśnicze skierowany jest do młodych osób, które każdego dnia mają kontakt z rówieśnikami doświadczającymi trudności emocjonalnych. Treści poruszane w tej publikacji koncentrują się na trzech zagadnieniach: jak rozpoznać kryzys u koleżanek i kolegów, jak z nimi rozmawiać oraz jak okazać im wsparcie i udzielić pomocy. Celem poradnika jest wyposażenie młodych osób w niezbędne wskazówki i narzędzia ułatwiające im podejmowanie adekwatnych działań w obliczu wystąpienia kryzysu emocjonalnego w grupie rówieśniczej.

czytaj więcej

Każda szkoła, która skorzysta z 3 szkoleń dla nauczycieli, 1 spotkania dla rodziców, a także stworzy procedurę kryzysową oraz wykorzysta pakiet 10 bezpłatnych konsultacji będzie mogła otrzymać certyfikat Wspierającej Szkoły.


Pilotaż programu „Wspierająca Szkoła” trwał od września do grudnia 2023 r. w pięciu szkołach w województwie mazowieckim oraz łódzkim. Wzięło w nim udział ponad 170 przedstawicieli kadry pedagogicznej i 150 rodziców, którzy uczestniczyli łącznie w ponad 80 godzinach szkoleń. Oprócz kursów przeprowadzonych przez wieloletnich praktyków i ekspertów w dziedzinie suicydologii, placówki uzyskały także profesjonalne wsparcie w stworzeniu procedury kryzysowej i powołaniu zespołu kryzysowego w szkole oraz dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych specjalnie na potrzeby programu „Wspierająca Szkoła”.

Placówki, które skorzystały z pełnego pakietu oferowanego w ramach pilotażu programu otrzymały certyfikat „Wspierająca Szkoła”. 19 lutego 2024 r., w obecności przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym minister Barbary Nowackiej, prezydenta Pabianic, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP oraz członków Fundacji Adamed i serwisu Życie Warte jest Rozmowy, certyfikat odebrali dyrektorzy trzech szkół w Pabianicach: Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego.

Certyfikat „Wspierająca Szkoła” otrzymała również Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. prof. Jigoro Kano w Warszawie.

Fundacja Adamed
Fundacja Adamed
Fundacja Adamed

Trwają zapisy do I edycji 2024 Programu Wspierająca Szkoła! Do 31 marca 2024 r. wypełnij formularz i zgłoś swoją Szkołę do udziału w Programie.

Szkoły mogą być zgłaszane jedynie przez ich pracowników.

Przejdź do ankiety

Bądź Wpierającą Szkołą dla swoich uczniów!

Zespół

Nasz zespół to specjaliści z dziedziny suicydologii, członkowie Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz osoby prowadzące portal życie warte jest rozmowy.

Halszka Witkowska

doktor, suicydolog

Małgorzata Łuba

psycholog, suicydolog

Lucyna Kicińska

terapeuta narracyjny, suicydolog

Jolanta Palma

interwent kryzysowy, suicydolog

Patroni i partnerzy