Budujemy wspierające otoczenie dla młodych osób w kryzysie psychicznym.

Wspierająca Szkoła to pierwszy w Polsce kompleksowy program dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży.

Tarcza

Wspierająca Szkoła to program skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W jego ramach nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz uczniowie budują stosowną wiedzę i umiejętności, otrzymują odpowiednie narzędzia tak, by dbać o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. Udział w programie kończy przyznanie certyfikatu Wspierająca Szkoła.

Budujemy świadomość


dotyczącą dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, wśród młodzieży, rodziców i grona pedagogicznego.

Dajemy narzędzia


aby zapobiegać zachowaniom samobójczym i autoagresywnym.

Uczymy jak być wsparciem


dla młodych osób w kryzysie, gdzie szukać i jak udzielać pomocy.

Program stworzony przez:

Co wchodzi w skład pakietu aktywności dla szkoły biorącej udział w programie:


Uczeń w kryzysie psychicznym – jak go rozpoznać i wspierać?

Szkolenie to ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do identyfikacji i reagowania na kryzysy psychiczne występujące u dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się, jakie symptomy mogą wskazywać na kryzys psychiczny oraz jakie mogą być jego długoterminowe skutki dla zdrowia psychicznego i rozwoju młodej osoby. Przedstawione zostaną konkretne strategie i interwencje, które mogą być stosowane w przypadku podejrzenia kryzysu, z naciskiem na empatyczne i skuteczne podejścia. Dodatkowo, szkolenie poruszy kwestię, kiedy i jak szukać wsparcia z zewnątrz, wskazując na zasoby dostępne w szkole i poza nią, które mogą okazać się pomocne w zapewnieniu kompleksowego wsparcia uczniowi w trudnej sytuacji. Celem jest nie tylko pomoc w kryzysie, ale i budowanie odporności psychicznej wśród młodzieży.


Rodzice ucznia w kryzysie psychicznym – jak ich motywować do współpracy?

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniu współpracy nauczycieli i szkolnych specjalistów z rodzicami uczniów w kryzysie psychicznym. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się co sprawia, że rodzicom trudno jest przyjąć informację o trudnościach dziecka, jak zaplanować rozmowę z rodzicem, jak go wspierać i motywować do współpracy. Omówione zostaną zalecenia, z jakimi rodzic powinien wyjść ze spotkania ze szkolnym specjalistą, a także pozaszkolny system pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego młodych osób.


Uczeń po próbie samobójczej – jak go wspierać w powrocie do szkoły?

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do identyfikacji i reagowania na kryzysy psychiczne występujące u dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się, jakie symptomy mogą wskazywać na kryzys psychiczny oraz jakie mogą być jego długoterminowe skutki dla zdrowia psychicznego i rozwoju młodej osoby. Przedstawione zostaną konkretne interwencje, które mogą być stosowane w przypadku podejrzenia kryzysu, z naciskiem na empatyczne podejście. Dodatkowo, szkolenie poruszy kwestie, kiedy i jak szukać wsparcia z zewnątrz, wskazując na zasoby dostępne w szkole i poza nią, które mogą okazać się pomocne w zapewnieniu kompleksowego wsparcia uczniowi w trudnej sytuacji.


Dobrostan psychiczny nauczyciela – jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami?

Szkolenie to skupia się na zrozumieniu i zarządzaniu emocjami, ze szczególnym uwzględnieniem tych trudnych i nieprzyjemnych. Uczestnicy nauczą się, jak identyfikować i rozumieć własne emocje, aby lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i wyzwaniach życiowych. Poruszone zostaną techniki szybkiego łagodzenia negatywnych emocji, które mogą być stosowane w codziennych sytuacjach, by zapobiegać ich eskalacji i negatywnemu wpływowi na zdrowie psychiczne. Dodatkowo, szkolenie oferuje wskazówki dotyczące długoterminowych strategii zmniejszania podatności na nieprzyjemne stany emocjonalne. Celem jest wyposażenie uczestników w narzędzia do lepszego radzenia sobie z emocjami, co przekłada się na poprawę jakości życia i zdrowia psychicznego.


Spotkanie ma na celu zapewnienie uczestnikom lepszego zrozumienia problematyki zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży, w tym zachowań samobójczych i samouszkodzeń. Przedstawiona zostanie charakterystyka tych zachowań, ich skala oraz wpływ na zdrowie i dobrostan młodych osób. Uczestnicy zostaną również wprowadzeni w cele i strukturę programu „Wspierająca Szkoła”, który został zaprojektowany, aby przeciwdziałać tym problemom poprzez edukację i wsparcie. Omówione zostaną różne elementy programu, w tym czteroczęściowe szkolenie dla nauczycieli, webinary adresowane do rodziców, możliwości konsultacji online dla obu grup uczestników, jak również dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wspólne wypracowywanie procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, aby pracownicy szkoły byli lepiej przygotowani do identyfikacji i interwencji w przypadku wystąpienia zachowań autodestrukcyjnych.


Celem spotkania edukacyjnego dla rodziców jest poszerzenie ich wiedzy na temat przebiegu kryzysu emocjonalnego u dzieci i nastolatków. Udział w spotkaniu stwarza możliwość zrozumienia tego, co dzieje się z młodą osobą przeżywającą trudności oraz znalezienia odpowiedzi na pytania, które nurtują dorosłych. Rodzice uzyskają również informacje na temat różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami dziecka i możliwych form wsparcia go, a także uzyskania pomocy dla siebie.


Bezpłatne konsultacje online dla rodziców i nauczycieli dają możliwość odbycia indywidualnych spotkań ze specjalistą-suicydologiem, podczas których każda zgłaszająca się na nie osoba dorosła ma okazję omówić sytuację i trudności emocjonalne doświadczane przez dziecko lub nastolatka. Główny obszar konsultacji obejmuje zachowania ryzykowne, autoagresywne oraz samobójcze. Atutem konsultacji, oprócz wsparcia specjalistycznego, jest krótki czas oczekiwania na nie.


Bezpłatne konsultacje online dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych dają możliwość odbycia indywidualnych spotkań ze specjalistą-suicydologiem. Skierowane są do osób, które podejrzewają u siebie objawy wypalenia zawodowego lub doświadczają obciążenia emocjonalnego związanego z wykonywaną pracą w szkole.


W ramach projektu szkoły biorące w nim udział mają możliwość opracowania we współpracy ze specjalistą procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Procedura zawiera wytyczne uwzględniające konkretny schemat postępowania, a także określa zadania poszczególnych pracowników. Jej stworzenie umożliwia szkołom przygotowanie się na okoliczność wystąpienia zachowań samobójczych i adekwatne zareagowanie na nie przez grono pedagogiczne. Tworzenie procedury odbywa się w trakcie konsultacji online.


Poradnik Pierwsza Pomoc Emocjonalna zawiera wskazówki dotyczące podejmowania przez dorosłych różnorodnych interwencji wobec dzieci i nastolatków w kryzysie emocjonalnym. Opisywane w poradniku zagadnienia obejmują wiedzę jak rozpoznać kryzys emocjonalny u młodej osoby, jak się z nią komunikować oraz jak budować pozytywne relacje. Atutem poradnika jest jego praktyczny wymiar pozwalający na natychmiastowe zastosowanie wskazówek podczas codziennego kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

czytaj więcej

Poradnik Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży – zrozumieć, żeby mądrze reagować jest skierowany do nauczycieli i specjalistów szkolnych. Zostały w nim opisane interwencje, jakie pracownicy szkoły mogą podjąć w obliczu obecności samouszkodzeń lub ich podejrzenia u swoich uczniów i uczennic. Ważną częścią publikacji jest również wskazanie działań szkoły w reakcji na zjawisko naśladowania zachowań autodestrukcyjnych ("zarażania się" zachowaniami) w grupie rówieśniczej.

czytaj więcej

Poradnik Wsparcie ucznia po próbie samobójczej skierowany jest do nauczycieli i specjalistów szkolnych. Podejmowane w poradniku zagadnienia opisują kluczowe działania możliwe do podjęcia przez grono pedagogiczne wobec uczniów po próbie samobójczej oraz praktyczne narzędzia w kontakcie z nimi. Ważną częścią publikacji jest także wskazanie działań profilaktycznych w szkole zapobiegających zachowaniom samobójczym młodych osób.

czytaj więcej

Poradnik Jak rozmawiać z rodzicem ucznia w kryzysie – poradnik dla nauczycieli skierowany jest do nauczycieli i specjalistów szkolnych. Tematyka poradnika koncentruje się na zagadnieniach związanych zarówno ze zrozumieniem istoty oporu u rodzica dziecka w kryzysie, jak i z zauważeniem sygnałów jego wystąpienia oraz umiejętnym przeciwdziałaniu mu. Istotnym elementem publikacji jest omówienie zasad współpracy i motywujących technik postępowania z rodzicami w oporze.

czytaj więcej

Poradnik Wsparcie rówieśnicze skierowany jest do młodych osób, które każdego dnia mają kontakt z rówieśnikami doświadczającymi trudności emocjonalnych. Treści poruszane w tej publikacji koncentrują się na trzech zagadnieniach: jak rozpoznać kryzys u koleżanek i kolegów, jak z nimi rozmawiać oraz jak okazać im wsparcie i udzielić pomocy. Celem poradnika jest wyposażenie młodych osób w niezbędne wskazówki i narzędzia ułatwiające im podejmowanie adekwatnych działań w obliczu wystąpienia kryzysu emocjonalnego w grupie rówieśniczej.

czytaj więcej

Każda szkoła, która weźmie udział w spotkaniu dla dyrektorów, 4 szkoleniach dla nauczycieli, spotkaniu dla rodziców, a także stworzy procedurę kryzysową będzie mogła otrzymać certyfikat „Wspierająca Szkoła”.


Pilotaż programu „Wspierająca Szkoła” trwał od września do grudnia 2023 r. w pięciu szkołach w województwie mazowieckim oraz łódzkim. Wzięło w nim udział ponad 170 przedstawicieli kadry pedagogicznej i 150 rodziców, którzy uczestniczyli łącznie w ponad 80 godzinach szkoleń. Oprócz kursów przeprowadzonych przez wieloletnich praktyków i ekspertów w dziedzinie suicydologii, placówki uzyskały także profesjonalne wsparcie w stworzeniu procedury kryzysowej i powołaniu zespołu kryzysowego w szkole oraz dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych specjalnie na potrzeby programu „Wspierająca Szkoła”.

Placówki, które skorzystały z pełnego pakietu oferowanego w ramach pilotażu programu otrzymały certyfikat „Wspierająca Szkoła”. 19 lutego 2024 r., w obecności przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym minister Barbary Nowackiej, prezydenta Pabianic, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP oraz członków Fundacji Adamed i serwisu Życie Warte jest Rozmowy, certyfikat odebrali dyrektorzy trzech szkół w Pabianicach: Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego.

Certyfikat „Wspierająca Szkoła” otrzymała również Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. prof. Jigoro Kano w Warszawie.

Fundacja Adamed Fundacja Adamed Fundacja Adamed

Zapisy do drugiej, po pilotażu, edycji programu Wspierająca Szkoła zostały zamknięte.

Zobacz zakwalifikowane szkoły

Nadal mają Państwo jednak możliwość wypełnienia formularza i zadeklarowania chęci udziału w Programie. Wszystkie zgłoszenia będą brane pod uwagę przy uruchomieniu jego kolejnych edycji.

Przejdź do ankiety

*Szkoły mogą być zgłaszane jedynie przez ich pracowników.

Bądź Wpierającą Szkołą dla swoich uczniów!

Zespół

Nasz zespół to specjaliści z dziedziny suicydologii, członkowie Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz osoby prowadzące portal życie warte jest rozmowy.

Halszka Witkowska

doktor, suicydolog

Małgorzata Łuba

psycholog, suicydolog

Lucyna Kicińska

terapeuta narracyjny, suicydolog

Jolanta Palma

interwent kryzysowy, suicydolog

Patroni i partnerzy